İşletme Yönetimi Ön lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Yönetimi
Program Direktörü.
Program TürüÖn lisans Programı
Kazanılan Derecenin Seviyesi.
Kazanılan Derece.
Eğitim Türü.
Kayıt Kabul KoşullarıOrtaöğretimden Mezun Olmak
Önceki Öğrenmenin TanınmasıTürk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar
Mezuniyet Koşulları Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Program Amacı.
Mezunların Mesleki Profilleri.
Bir Üst Dereceye Geçiş.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. 

Notlar:

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

 

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.00

Başarılı

50-59

DD

1.50

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız

 

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Eğitim Öğretim Metotları

 Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

*EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme ve Anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Özel Destek / Yapısal Örnekler

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Rol Yapma / Drama

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

KüçükGrup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Saha/Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme/Anket Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Panel

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/ Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Program Çıktıları

1-Analitik düşünen, analiz eden ve problemler karşısında kazandığı bilgi ve becerileri uygulayabilme.
2-Bireysel inisiyatif alabilmekle beraber ekip ruhuna uygun davranışlar sergileme.
3-Davranışlarında etik kurallara uyabilme.
4-İşletme bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilme.
5-İşletme işlevlerini ve alt dallarının özelliklerini bilme.
6-İşletmenin kuruluşunu, var olma nedenlerini kavrama ve toplumsal, hukuki ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olma.
7-İşletmeyi örgütsel ve yönetsel açıdan tanımlama; yerel, ulusal ve küresel boyutlarını kavrama.
8-İşletme Yönetimi biliminin temel kavramlarını anlama, bilgilerini anlatma ve uygulamaya aktarma.
9-Kendini ifade edebilme ve çevresiyle sözlü- yazılı etkin iletişim kurma becerisiyle yeteneğine sahip olma
10-Türkiye’de ve dünyada işletmeciliğin modern gelişimlerini izleme ve yeni yöntemleri kullanabilme.

Müfredat

İşletme Yönetimi Kredili Ders Yapısı Şeması1. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BLG109 Bilgisayar I 1 1 3
BLG104 Bilgisayar II 1 1 3
GNİ002 Genel İşletme 3 0 4
GNM107 Genel Muhasebe I 3 1 5
MKİ001 Makro İktisat 2 0 3
MTE009 Mikro Ekonomi 3 0 4
MTE009 Mikro Ekonomi 3 0 4
TMH002 Temel Hukuk 2 0 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ105 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 4
Seçmeli 2017-2018 GÜZ YARIYILI 2. SINIF() 3
SMAT001 Matematik 3 0 3
Toplam AKTS: 42

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
BLG104 Bilgisayar II 1 1 3
GNM104 Genel Muhasebe II 3 1 5
İST002 İstatistik 2 0 3
MKİ001 Makro İktisat 2 0 3
ÖMİ123 Mesleki İngilizce I 4 0 4
THB001 Ticaret Hukuku Bilgisi 2 0 2
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ106 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 4
Seçmeli 2019-2020 DIŞ TİCARET 1. SINIF BAHAR YARIYILI() 2
İYN204 İşletme Becerileri Grup Çalışması 2 0 2
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 72

2. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
FİY008 Finansal Yönetim 4 0 4
HLİ002 Halkla İlişkiler 3 0 4
İKY004 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 4
İYN203 İşletme Matematiği 2 1 4
BSP304 Mali Tablolar Analizi 3 1 5
ÖMİ114 Mesleki Ingilizce II 4 0 4
PZİ007 Pazarlama İlkeleri 3 0 4
YNO007 Yönetim ve Organizasyon 4 0 4
Seçmeli İŞLETME YÖNETİMİ 22-23() 3
GRŞ01 Girişimcilik 2 0 3
Seçmeli ÜSOD İŞLETME GÜNDÜZ() 3
PZP317 Marka Yönetimi 2 0 3
Toplam AKTS: 39

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
MYOİE01 İş Yeri Eğitimi 2 0 10
MYOİU01 İş Yeri Uygulaması 3 0 15
MYOSTJ01 Staj 0 2 5
Seçmeli İŞLETME YÖNETİMİ 2. SINIF() 25
LJP420 Elektronik Ticaret 3 0 4
PZP414 Halkla İlişkiler 3 0 3
İSG008 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3
BSP304 Mali Tablolar Analizi 3 1 5
İYN410 Pazarlama Yönetimi 3 0 4
TKY008 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3
ÜRY007 Üretim Yönetimi 3 0 3
Toplam AKTS: 55
Yıllık Toplam AKTS: 94

Ders & Program Çıktıları Matrisi

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
#
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
BLG109 Bilgisayar I
#
4114111311
BLG104 Bilgisayar II
#
1111111125
1111111125
1111111125
1111111125
1111111125
1111111125
GNİ002 Genel İşletme
#
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
4445555545
GNM107 Genel Muhasebe I
#
3434343431
3434343431
3434343431
3434343431
MKİ001 Makro İktisat
#
5115115511
5115115511
5115115511
5115115511
5115115511
5115115511
MTE009 Mikro Ekonomi
#
3234543432
3234543432
MTE009 Mikro Ekonomi
#
3234543432
3234543432
TMH002 Temel Hukuk
#
1121132111
1121132111
TDİ101 Türk Dili I
#
1232111141
1232111141
1232111141
1232111141
TDİ101 Türk Dili I
#
1232111141
1232111141
1232111141
1232111141
YDİ105 Yabancı Dil I (İngilizce)
#
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
#
3131121121
3131121121
3131121121
3131121121
3131121121
3131121121
BLG104 Bilgisayar II
#
1111111125
1111111125
1111111125
1111111125
1111111125
1111111125
GNM104 Genel Muhasebe II
#
4343343321
İST002 İstatistik
#
1111113111
1311111111
MKİ001 Makro İktisat
#
5115115511
5115115511
5115115511
5115115511
5115115511
5115115511
ÖMİ123 Mesleki İngilizce I
#
4454553355
THB001 Ticaret Hukuku Bilgisi
#
3334333333
TDİ102 Türk Dili II
#
1000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0002000000
0030000000
0000000000
0000000000
0003000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
YDİ106 Yabancı Dil II (İngilizce)
#
1111111111
1111111111
1111111111
İYN204 İşletme Becerileri Grup Çalışması
#
4131111252
4131111252
4131111252
4131111252
4131111252
4131111252
4131111252
4131111252
4131111252
FİY008 Finansal Yönetim
#
4133141341
HLİ002 Halkla İlişkiler
#
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
İKY004 İnsan Kaynakları Yönetimi
#
3334333343
3334333343
3334333343
3334333343
3334333343
3334333343
3334333343
3334333343
3334333343
BSP304 Mali Tablolar Analizi
#
2111111111
ÖMİ114 Mesleki Ingilizce II
#
4534555443
PZİ007 Pazarlama İlkeleri
#
4445554433
YNO007 Yönetim ve Organizasyon
#
3111111111
1111111111
2111111111
3111111111
4111111111
2111111111
3111111111
3111111111
2111111111
4111111111
4111111111
3111111111
3111111111
4111111111
4111111111
3111111111
3111111111
1111111111
3111111111
3111111111
GRŞ01 Girişimcilik
#
3212122122
3212122122
3212122122
3212122122
3212122122
3212122122
3212122122
3212122122
PZP317 Marka Yönetimi
#
4455454455
4455454455
4455454455
4455454455
MYOİE01 İş Yeri Eğitimi
#
1111111111
MYOİU01 İş Yeri Uygulaması
#
1111111111
MYOSTJ01 Staj
#
4443343343
4443343343
4443343343
LJP420 Elektronik Ticaret
#
2143333244
2143333244
2143333244
2143333244
2143333244
2143333244
PZP414 Halkla İlişkiler
#
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
5435443454
İSG008 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
#
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
BSP304 Mali Tablolar Analizi
#
2111111111
İYN410 Pazarlama Yönetimi
#
3143223343
3143223343
3143223343
3143223343
3143223343
TKY008 Toplam Kalite Yönetimi
#
2000000000
0324000000
0000000000
0000000000
0000004000
ÜRY007 Üretim Yönetimi
#
1111111111
1111111111
1111111111
1111141111
1111111121
1111111211
1111111111
1111113111